image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เดินหน้าขับเคลื่อนแผนป้องกันภัย นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน


 


                (10 ม.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักผังเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ครอบคลุมทั้งระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และเมื่อเกิดภัย รวมถึงกำหนดให้มีการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนดังกล่าว การติดตามและประเมินแผนฯ เป็นการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตนเอง รวมถึงมีการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติเป็นตามแผน โดยให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตน และรายงานในที่ประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาหาแนวทาง ปรับปรุง หรือทบทวนแผน เพื่อให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยของประชาชน
 
       -----------------------------   (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)