image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 มอบผอ.เขต 50 เขตวางแผนกระตุ้นตลาดประชารัฐในพื้นที่                (9 ม.ค. 61) เวลา 14.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข โดยมี นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. ผู้อำนวยการเขตและผู้แทนผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง
 
โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Offier : CMO) ในแต่ละพื้นที่เขตของตนเอง โดยทำการวางแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและดูแลผู้ค้าให้มียอดขายที่ดีสามารถดำรงชีพอยู่ได้ รวมทั้งจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ตลาด และพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ค้า โดยประสานทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐให้สามารถนำพาตลาดไปสู่ความยั่งยืนได้ 
 
 แหล่งที่มาข้อมูล : 
http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2796-50-7