image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐ กทม. ตลาดวิทวัส ถ.ร่มเกล้า

                (8 ม.ค.61) เวลา 17.30 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ณ ตลาดวิทวัส ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้มีรายได้น้อย และผู้ค้าที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีพื้นที่ทำการค้า โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า ผู้บริหารตลาดวิทวัส ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในพื้นที่เขตลาดกระบังมีประชาชนมาลงทะเบียนผู้ค้าตลาดประชารัฐ ระหว่างวันที่ 10-30 พ.ย.60 รวมจำนวนทั้งสิ้น 235 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์ทำการค้าได้มีพื้นที่ค้าขาย สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้ประสานนายกิตติชัย กลิ่นหลาบ เจ้าของตลาดวิทวัส เพื่อขอความร่วมมือในการใช้พื้นที่ตลาดเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ กทม. ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี สำหรับเป็นตลาดวิทวัสเป็นตลาดเปิดใหม่อยู่ใจกลางชุมชนและใกล้ที่พักอาศัยของประชาชน มีแผงค้าจำนวน 450 แผง เปิดทำการค้าทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ให้ทำการค้าฟรี 6 เดือนแรก คิดเฉพาะค่าไฟฟ้าหลอดละ 20 บาท หลังจากนั้นคิดค่าเช่าแผงค้า แผงละ 40-70 บาท ทั้งนี้ ตลาดแห่งนี้สามารถจัดแผงค้าให้กับผู้ที่ยื่นคำขอลงทะเบียนผู้ค้าตลาดประชารัฐได้ครบตามจำนวนที่ร้องขอ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า กรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมเพื่อรองรับผู้ค้าทั้งเก่าและใหม่ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หาบเร่แผงลอย วิสาหกิจชุมชน หรือร้านอาหาร และขอชื่นชมที่ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันจัดระเบียบการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นระบบ ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกมีความปลอดภัยมากขึ้น ที่สำคัญทำให้กรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา เป็นที่น่าท่องเที่ยวของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 
 
 


———————————-