image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำย่านบางกะปิและวังทองหลาง แนะผู้รับจ้างวางแผนการทำงานให้รอบคอบ

                (7 ม.ค.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิและเขตวังทองหลาง ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น ซ.ลาดพร้าว 128/1 เขตบางกะปิ และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง พร้อมเขื่อนค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม ซ.ลาดพร้าว 101 เขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบการจัดการน้ำเสียและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตวังทองหลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและลงพื้นที่
 
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิและเขตวังทองหลาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก เร่งระบายน้ำจากถนนลงสู่ท่อระบายน้ำและคูคลองสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) ผลงานที่ดำเนินการ ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 7.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 2.50 x 3.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงเขื่อนเดิมพร้อมก่อสร้างทางเดินค.ส.ล.ความยาว 60 ม. และก่อสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 3 x 6 ม. จำนวน 1 แห่ง สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 3.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างดาดท้องคลองเนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. และก่อสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 3 x 6 ม. จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 80% ทั้งนี้ผู้รับจ้างยืนยันว่าโครงสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนก.พ.นี้ จากนั้นจะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้แล้วเสร็จในเดือนมี.ค.61 สำหรับโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น ซ.ลาดพร้าว 128/1 เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งระบายเนื่องจากฝนตกหนักบริเวณถนนลาดพร้าว และบริเวณหมู่บ้านในซอยลาดพร้าว 120 ถึงซอยลาดพร้าว 126 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.50 ตร.กม. นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับปริมาณฝนตกไม่น้อยกว่า 60 มม./ชั่วโมง สอดคล้องกับแผนหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เกิดความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมได้ทิ้งงาน กรุงเทพมหานครจึงได้หาผู้รับจ้างใหม่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งท่อระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งการขุดลอกพื้นดาดท้องคลอง ความยาวประมาณ 1,563 เมตร เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้การระบายน้ำจากคลองจั่น คลองจิกมิตรมหาดไทย ลงสู่คลองแสนแสบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง พร้อมเขื่อนค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม ผลงานที่ทำได้ 62.60% ประกอบด้วย ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. ดาดท้องคลอง ได้ความยาว 2,809 ม. ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.สมอยึดด้านหลัง ได้ความยาว 1,805 ม. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ได้จำนวน 76 แห่ง ติดตั้งราวเหล็กกันตก ได้ความยาว 3,690 ม.
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงาน ควรมีการวางแผนการทำงานให้รอบคอบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ เมื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนรามคำแหง ถนนลาดพร้าว เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง และพื้นที่ใกล้เคียง
 
 
 


----------------------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)