image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 "ผู้ว่าฯอัศวินฯ เร่งผลักดันการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ รพ.ในสังกัด กทม.ทุกแห่ง เน้นลดเวลาการรอคอยรับการรักษาและนัดหมายล่วงหน้าภายในปี 2561"

 


                (25 ธ.ค.60) เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 36/2560 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. ซึ่งสำนักการแพทย์ ได้รายงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีแผนการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 โครงการ คือ การเร่งรัดให้ใช้ระบบ Paperless ในทุกโรงพยาบาล  การลดระยะเวลาการรอคอยรับการรักษา  และโครงการระบบนัดหมายล่วงหน้า  ซึ่งระบบ Paperless เป็นการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเอกสารเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร เพิ่มความสะดวกในการใช้งานข้อมูล และลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล โดยนำมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยแทน OPD Card  กำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งใช้ระบบ Paperless ทั้งระบบผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ภายในปี 2561
 
สำหรับการลดระยะเวลารอคอยเข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์มีจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอคอยเพื่อเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานในการให้บริการ  แม้ว่า กทม.จะจัดให้มีบริการช่องทางด่วน Fast Track สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-80 ปี  และ 80 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยเปราะบางที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) และการให้บริการนัดหมายทั่วไป ผู้ป่วยนอก (OPD) ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  หรือทุก 3 เดือน บริการนัดหมายเพื่อตรวจวินิจฉัย  (Diagnosis) การทำหัตถการ (ผ่าตัดรักษา) และการตรวจติดตามอาการ (Follow up) และบริการนัดหมายคลินิกพิเศษเฉพาะทาง (Excellent Center) แล้วก็ตาม  แต่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในโรงพยาบาลทุกแห่งของ กทม.ให้มีการพัฒนาไปอีกขั้น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  จึงได้มีโครงการพัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าเป็นช่วงเวลา โดยกำหนดจำนวนผู้ป่วยที่นัดต่อคลินิก ต่อวัน รวมทั้งจำนวนผู้ป่วยที่นัดหมายแพทย์แต่ละท่าน และแจ้งขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน  รวมทั้งจะประกันระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอคอยตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นบัตรเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ  หรือเวชระเบียน  จนถึงการเข้าพบแพทย์  โดยในระยะนำร่องจะพัฒนาระบบลดระยะเวลารอคอยให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน ใน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง (คลินิกหัตถการทางจักษุ Lasik  คลินิกหัตถการทางกระดูกและข้อ  และคลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร) โรงพยาบาลตากสิน (คลินิกเบาหวาน การอัลตราซาวด์ 4 มิติ คลินิกครรภ์แฝด ผู้ป่วย Stroke และการกายภาพบำบัด)  และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  (คลินิกผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscope การดูแลนักกีฬา กายภาพบำบัด ผ่าตัดหัวใจ สวนหลอดเลือดเพื่อขยายเส้นเลือดและใส่ลวดค้ำยัน)  นอกจากนั้น จะพิจารณาแนวทางในการลดระยะเวลาการรอรับยาด้วย เนื่องจากปัจจุบันพบว่าขั้นตอนการรับยาต้องใช้ระยะเวลานานเช่นเดียวกัน หากปรับขั้นตอนให้ผู้ป่วยสามารถนำใบสั่งยาจากแพทย์และไปซื้อยาภายนอกได้ จะทำให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
 
-----------------
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2659-2561-2