image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม. เดินหน้าแก้ปัญหาขยะตกค้างและรณรงค์สร้างวินัยในการทิ้งขยะตามโครงการ "ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา"


 


                (25 ธ.ค. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 36/2560 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่องของทั้ง 50 สำนักงานเขตแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.60  โดยได้ติดตั้งป้ายจำนวน 703 ป้ายในถนนสายหลัก 181 สาย จากทั้งหมด 239 สาย คิดเป็น 76%  และติดตั้งป้าย 133 ป้าย ในถนนสายรอง 53 สาย จากทั้งหมด 257 สาย คิดเป็น 21%  ซึ่งกำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร  ทั้งถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ทุกสำนักงานเขตภายในเดือน พ.ค. 61
 สำหรับในส่วนของพื้นที่ริมคลองนั้น  ได้เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60   โดย กทม.มีพื้นที่ริมคลองที่ต้องดำเนินการจัดเก็บขยะทั้งหมด 107 คลอง ขณะนี้ดำเนินโครงการแล้ว 60 คลอง คิดเป็น 56 % รวมจำนวนป้ายสั้นสิ้น 152 ป้าย และตั้งเป้าหมายขยายการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ริมคลองทั้งหมดภายในเดือน พ.ค. 61
 
 ทั้งนี้ ในป้ายประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะจะแสดงรายละเอียดวัน เวลา ในการทิ้งขยะของประชาชน  และการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งมีภาพถ่าย ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของ "ผู้บริหารขยะ" ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยของแต่ละพื้นที่  ตลอดจนมีคิวอาร์โค้ดให้ประชาชนสแกนเข้าร่วมกลุ่มไลน์  เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับ กทม. ในการแสดงความเห็น สะท้อนปัญหา และแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการได้อย่างตรงความต้องการอย่างแท้จริง อันเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะได้อย่างยั่งยืน
 
 จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในระยะเริ่มแรกพบว่ายังคงมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ประชาชนนำขยะมาทิ้งนอกจุดและนอกช่วงเวลาที่กำหนด ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการกำหนดจุดทิ้งขยะบริเวณใกล้หน้าบ้านของตนเอง มีการนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถบีบอัดด้วยรถยนต์เก็บขนมูลฝอยมากองรวมกับขยะทั่วไป รวมทั้งขยะที่กองรวมรอการจัดเก็บมีปริมาณมากจนล้นออกนอกบริเวณที่กำหนดเป็นจุดทิ้งขยะ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในวันที่ 4 ม.ค. 60 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้รับทราบปัญหาการดำเนินการจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติโดยตรง พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกับสภาพหรือเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริงต่อไป
 
----------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)