image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.เปิดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการทำงานของกทม.ทุกมิติ

       


                (24 ธ.ค.60) เวลา09.30น. ที่อาคารกีฬาเวสน์2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) : พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,095 คน โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดบทบาท และให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการที่จะพัฒนาตนและพัฒนาประเทศ กรุงเทพมหานครจึงได้ทำการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
 
กรุงเทพมหานคร และพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประเทศชาติ โดยกรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้การดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และให้สมาชิกสภาได้ทำความเข้าใจ พร้อมรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของเด็กที่มีต่อสังคม จึงได้จัดเวทีการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ริเริ่ม ตลอดจนดำเนินการต่างๆอันจะเป็นการปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีต่อไป อย่างไรก็ดีการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ประชาธิปไตยแบบสร้างสรรค์ รู้จักบทบาทหน้าที่ รวมทั้งได้ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยกรุงเทพมหานครพร้อมจะนำแนวทางของสภาเด็กและเยาวชนไปพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป
 
ทั้งนี้เด็กและเยาวชน คือกำลัง
สำคัญในการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคต พลังของเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่บริสุทธิ์ การรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมืองจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ทุกคน เมื่อถึงวัยทำงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์มาแล้วกรุงเทพมหานครคาดหวังที่จะเห็นเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประชาธิปไตยแบบสร้างสรรค์และเติบโต เป็นนักบริหารของประเทศอย่างมีคุณภาพในอนาคต
 
สำหรับอำนาจหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนั้น ได้แก่การประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย การส่งเสริมสนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น การรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะหรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ การเสนอความคิดเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน และเสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย