image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ปรับแผนการทำงานวางฐานรากอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คืบหน้าแล้ว 8.54%


 


                (23 ธ.ค.60) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบวิชาชีพ ประชาชนทุกคนได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ โดยมีนายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตบางแค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น พร้อมงานบริเวณภายนอก เริ่มสัญญาวันที่ 16 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มี.ค.62 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 8.54% ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารโภชนาการทดแทนอาคารเดิมที่ต้องรื้อออก ได้ผลงาน 100% งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด 0.80 ม. ได้ผลงาน 100% งานก่อสร้างทางลาดขึ้น –ลง (Ramp) อาคารเดิม ได้ผลงาน 90% งานก่อสร้างโครงสร้างฐานพระพุทธรูป ได้ผลงาน 100% งานก่อสร้างป้องกันดินพัง ได้ผลงาน 100% ขุดดินชั้นใต้ดิน ได้ผลงาน 100% และงานก่อสร้างฐานราก ได้ผลงาน 30% ส่วนผลงานที่เตรียมดำเนินการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น งานระบบประกอบอาคารทั้งหมด งานครุภัณฑ์ทั้งหมด และงานปรับปรุงบริเวณภูมิสถาปัตย์โดยรอบอาคารทั้งหมด นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญา ซึ่งที่ผ่านมาสำนักการโยธาและผู้รับจ้างได้ปรับแผนการทำงานใหม่ ทำให้ผลงานการก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับแผนงานที่วางไว้จึงไม่มีเปอร์เซ็นต์การติดลบ คาดว่าในส่วนโครงสร้างอาคารจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิ.ย.61 จากนั้นจะเริ่มดำเนินงานระบบประกอบอาคารทั้งหมด อาทิ งานสุขาภิบาล งานดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และงานระบบลิฟต์ ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มช่องทางบริการและอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ครอบคลุมพื้นที่เขตบางแคและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
---------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2650-8-54