image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ตรวจความคืบหน้าศูนย์ราชการเกียกกาย แนะผู้รับจ้างปรับแผนเร่งทำงานอย่างเต็มที่

                (4 ธ.ค.60) เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครกระชับ” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์กลางให้บริการและพัฒนาเมืองอย่างมีศักยภาพ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ สำนักงานโครงการฯ บริเวณแยกเกียกกาย เขตดุสิต
 
กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต ศูนย์เยาวชน พื้นที่เอนกประสงค์เขตดุสิต พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดุสิต นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย ปัจจุบันผลงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันเพลิงไหม้ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟท์ งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณ งานตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ในอาคาร และงานทดสอบระบบภายในอาคาร
 
ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการปรับแผนงาน ตลอดจนเร่งรัดการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายคืบหน้าแล้ว 72.92% ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์ราชการของกรุงเทพมหานครที่มีความสมบูรณ์แบบทันสมัย โดยรวบรวมหน่วยงานราชการที่สำคัญให้มาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา และสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการและติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
 


------------------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)