image
Main Menu
BANGKOK
การจัดซื้อจัดจ้าง_สำนักการระบายน้ำ

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (กองสารสนเทศระบายน้ำ)
ประกาศฯ  ขอบเขตงาน  เอกสารประกวดราคา