image
Main Menu
BANGKOK
การจัดซื้อจัดจ้าง_สำนักการระบายน้ำ

 ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพหลโยธิน - วัดลาดปลาเค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 ประกาศประกวดราคา