image
Main Menu
BANGKOK
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการฯ
- ว่าง -

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามใน คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3028/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารราชการของปลัดกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555นางวันทนีย์ วัฒนะ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักอนามัย

- สำนักพัฒนาสังคม

- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และกองงานผู้ตรวจราชการ)

- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ


พนายวันชัย ถนอมศักดิ์

นายวันชัย ถนอมศักดิ์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร


ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านจัดระเบียบ และบรรเทาสาธา่รณภัย รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักเทศกิจ

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานกฎหมายและคดี และสำนักงานปกครองและทะเบียน)

- ราชการส่วนภูมิภาค

- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.)

- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้


นายพิชญา นาควัชระ

นายพิชญา นาควัชระ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ และการศึกษา รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักการแพทย์

- สำนักการศึกษา

- สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร


ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคล และวัฒนธรรม รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ยกเว้นฝายบรรจุและแต่งตั้ง และกองกลาง )

- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง


นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร


ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวลล้อม งบประมาณ และการคลัง รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักสิ่งแวดล้อม

- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

- สำนักการคลัง

- สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

- กองอำนายการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร

- การพานิชย์ของกรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้


>นายสมพงษ์ เวัยงแก้ว<

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว

รองปลัดกรุงเทพมหานคร


ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักการระบายน้ำ

- สำนักการโยธา

- สำนักการจราจรและขนส่ง

- สำนักผังเมือง

- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

- บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก