image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

           พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการจัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนมักมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ทำให้เกิดอาการมึนเมา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดการทะเลาะวิวาท หากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดอาการมึนเมาแล้วไปขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาสังคม ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาทางเพศ ทั้งตนเองและผู้อื่น ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 3,791 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 463 ราย ซึ่งมีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 43.66 ดังนั้นกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง กำกับ ดูแลไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการขาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงรณรงค์ให้หน่วยงานจัดงานรื่นเริงโดยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 2.มอบหมายสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการประชาสัมพันธ์ กำกับ ดูแลร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือลักษณะการเร่ขาย การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย หรือการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการขาย ไม่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม และห้ามมิให้มีการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ หรือบริเวณตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดชุดตรวจแบบบูรณาการเพื่อบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ในการตั้งจุดตรวจ เพื่อดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงรณรงค์ “ลด ละ เลิกเหล้าเข้าปีใหม่” โดยสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนดูแล กำกับ ตรวจติดตามบังคับใช้กฎหมายให้สถานปริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3.กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดสายตรวจออกตรวจตรา ตั้งจุดตรวจจุดกัด ในพื้นที่เสียงต่อการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนงานด้านจราจรให้บังคับใช้กฎหมายโดยการกวดขัน จับกุม โดยเน้นในข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุราและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้หรืออยู่บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 4.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 กรมสรรพสามิต รณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ และขอความร่วมมือร้านขายสุราที่ได้รับอนุญาตงดขายสุราให้กับผู้สัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งปราบปรามผู้ค้าเร่ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ ฯลฯ ให้ดำเนินการสนับสนุนและกวดขันแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

จำนวนคนอ่าน 487  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้