image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

เตรียมกำหนดแนวทางการให้วัคซีนไฟเซอร์กลุ่มนักเรียน 12-17 ปี ในกทม.

 
 

           (13 ก.ย.64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล

          ในที่ประชุม สำนักอนามัย รายงานผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ประชากรกรุงเทพมหานครจำนวน 7,699,174 คน มีผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. – 12 ก.ย.64 เข็มที่ 1 จำนวน 10,285,747 ราย (คิดเป็นร้อยละ 95.47) เข็มที่ 2 จำนวน 2,723,759 ราย (คิดเป็นร้อยละ 35.38) และเข็มที่ 3 จำนวน 184,874 ราย ทั้งนี้จากการคาดการณ์ จะสามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 2 ครบร้อยละ 70 ได้ภายในเดือน ต.ค.นี้

           สำหรับแผนการให้วัคซีนเดือนก.ย.ในสถานพยาบาลจะเป็นการให้บริการสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับน้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนซิโนฟาร์มจากผู้แทนสภากาชาดจีน จำนวน 100,000 โดสเพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย และสภากาชาดไทยได้จัดสรรให้กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการกับหญิงตั้งครรภ์และสามี จำนวน 10,000 โดส โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์และจัดฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

           ในส่วนของการฉีดวัคซีนในหน่วยความร่วมมือ ไทยร่วมใจฯ ทั้ง 25 แห่ง ได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 120,000 โดส เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในวันที่ 14 – 15 ก.ย.นี้ โดยเป็นประชาชนที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเมื่อวันที่ 9 -11 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำการฉีดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด เข็มที่ 1 เป็นSinovac และเข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca เพื่อให้การฉีดเข็มที่ 2 สามารถทำได้เร็วขึ้น 

          จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า ซึ่งคาดว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาทุกสังกัด ประมาณ 400,000 คน แบ่งกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนเป็น 2 ระยะ  ประกอบด้วย ระยะแรก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือปวช./ปวส. และระยะต่อไป คือ นักเรียนในระดับชั้นอื่น โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการทั้งหมด ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะสำรวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมในการรับวัคซีน จากนั้นจะจัดทำแผนจัดสรรและช่วงเวลาในการรับวัคซีน นอกจากนี้สถานศึกษาต้องเร่งประสานสถานพยาบาลเพื่อให้บริการวัคซีน พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย และแจ้งจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด 

           ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระมัดระวังการควบคุมคุณภาพวัคซีนเนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์จะต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่กำหนด โดยให้จัดระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน หากเป็นการฉีด ณ สถานพยาบาล คาดว่าจะไม่มีปัญหา แต่หากเป็นการนำออกไปฉีด ณ โรงเรียน ต้องเป็นการฉีดในที่ร่มและไม่มีแสงแดด เพื่อให้วัคซีนยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดี รวมทั้งให้เร่งจัดการระบบการฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายแรกได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มก่อนเปิดเทอม

            นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนไฟเซอร์ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง อาทิ การงดออกกำลังกายหนักภายหลังรับวัคซีน รวมทั้งเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในการดูแลหากมีผู้ได้รับผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนไฟเซอร์

แหล่งที่มาข้อมูล :  www.prbangkok.com/th/news/detail/2/4299