image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

เปิดประชุมปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กทม. ระยะ 5 ปี

 
 

            (13 ก.ย.64) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมี ผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล

           สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนดจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแผลงด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ขึ้น โดยมีผู้แทนส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนานารวมทั้งวางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ

           รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในครั้งนี้ จะเป็นการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถสะท้อนทิศทางการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในบริบทด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

             สำหรับการประชุมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14  ก.ย. และวันที่ 27-28 ก.ย. โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประเมินผลยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยต่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 )

 

แหล่งที่มาข้อมูล :  www.prbangkok.com/th/news/detail/2/4277