image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

เปิด “ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจรกรุงเทพมหานคร” รองรับ smart city พร้อมเฝ้าระวัง COVID-19

 
 

           (13 ก.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ซึ่งปรับปรุงรูปแบบใหม่เป็น “ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจรกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านจราจร (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมรายงานผล ณ ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) เขตพระนคร 

           กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการจราจรและขนส่ง ทำการปรับปรุงศูนย์ควบคุมบริหารจัดการเดิมให้มีมาตราฐานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายปรับปรุงศูนย์ควบคุมบริหารจัดการเดิมให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ปรับปรุงสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศที่ควบคุมความชื้น ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ  จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloud Computing เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เพิ่มขึ้นกว่าพันกล้อง) ระบบจอแสดงผล ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านจราจร (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มดังกล่าวเป็นการสนับสนุนด้านการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจรกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านจราจร (Data Center)ของกรุงเทพมหานคร รองรับกรุงเทพมหานครสู่การเป็น smart city และบรรลุการเป็นกรุงเทพมหานครแห่งเอเซีย Bangkok : Vibrant of Asia อีกทั้งรองรับนโยบาย Bangkok safe society สังคมปลอดภัย กรุงเทพฯ ปลอดอาชญากรรม

           ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการจราจรและด้านความปลอดภัย ปัจจุบันหน่วยงานได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งในภารกิจดังกล่าวที่สำคัญคือการติดตั้งกล้อง CCTV ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการวางแผนบริหารพื้นที่และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีศูนย์ควบคุมบริหารจัดการ ตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ กำกับ ดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งสิ้น 62,076 กล้อง เชื่อมโยงสัญญาณภาพไปยัง 50 สำนักงานเขต รวมทั้งหน่วยงานราชการภายนอกเพื่อใช้ในภารกิจด้านความมั่นคง เช่น ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงกว่า 30 หน่วยงาน รวมถึงปัจจุบันยังนำมาใช้ในภารกิจด้านเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเชื่อมโยงภาพไปยัง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้วยการอำนวยความสะดวกและอนุญาตให้ใช้ภาพจากกล้อง CCTV ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของ นำไปวิเคราะห์การสวมใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา รวมถึงสามารถเฝ้าดูการรวมตัวของประชาชน และสามารถรวบรวบข้อมูลเพื่อนำมาบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อีกด้วย

แหล่งที่มาข้อมูล : www.prbangkok.com/th/news/detail/1/4291

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)