image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

เน้นย้ำมาตรการเข้มแคมป์คนงานและไซต์งานก่อสร้าง

 
 

            (8 ก.ย.64) เวลา 14.00 น. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการเพื่อทบทวนและเน้นย้ำมาตรการตรวจแคมป์คนงานและไซต์งานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ท.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักการโยธา และผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับผู้แทนสำนักงานเขต 50 เขต และผู้ประกอบการในพื้นที่เขต 

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้ปรับมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เพื่อผ่อนคลายกิจการต่างๆ ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงต้องควบคุมและป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแคมป์คนงานและไซต์งานก่อสร้าง โดยได้เชิญผู้แทนจาก 50 สำนักงานเขต ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อทบทวนมาตรการ Bubble Protocol Bubble and Sealed และการ Quarantine ในแคมป์คนงานและไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงเน้นย้ำมาตรการควบคุมโรคที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีผู้แทนจากสำนักอนามัยร่วมให้ความรู้ ทำความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนตอบข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

           ทั้งนี้สิ่งสำคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น นอกจากจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งสำคัญคือ ต้องงดเว้นการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยไม่จำเป็น หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายแรงงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้ประสบผลสำเร็จนั้น หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จแต่เพียงฝ่ายเดียว แม้ภาครัฐจะมีข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีเพียงใดก็ตาม หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและประชาชน การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คงไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและประชาชน ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนอยู่รอดจากการแพร่ระบาดและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
แหล่งที่มาข้อมูล :  www.prbangkok.com/th/news/detail/2/4240