image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

กทม. ร่วมลงนาม MOU 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอย่างยั่งยืน
 
เผยแพร่โดย : อภิณห์พร วงศ์อากนิษฐ์ (นักศึกษาฝึกงาน) 

 

           (3 มี.ค. 64) เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนาม นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

         การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและระดับประเทศ ที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (พ.ศ 2514 - 2568)

          ในส่วนกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา รวมถึงการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ให้กับครอบครัวที่มีความยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนเร่ร่อน และผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ให้มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักมหานครแห่งโอกาสของทุกคน

 --------(ชลลดา สปส. รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxOTIyMg== 

 

อัลบั้มภาพ