image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

ประชุมแนวดิ่งฝ่ายรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี 

 

             (1 มี.ค. 64) เวลา 10.00 น. : นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครกับหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขต (แนวดิ่ง) ครั้งที่ 1/2564 (Conferences Call) โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการกองรายได้ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หัวหน้าฝ่ายรายได้ 50 เขต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการคลัง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

            สำนักการคลัง กำหนดจัดการประชุมระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครกับหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขต (แนวดิ่ง) ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการทางกฎหมาย โดยเฉพาะในปีนี้จะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด และแนวทางการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด โดยมีหัวหน้าฝ่ายรายได้ซึ่งเป็นผู้แทน 6 กลุ่มเขต ร่วมสะท้อนปัญหา อาทิ การขาดแคลนบุคลากร ปัญหาข้อกฎหมาย การสำรวจและเข้าถึงพื้นที่ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งเสนอแนะวิธีการในการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในภาพรวม ในเรื่องของขั้นตอน กรอบระยะเวลาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยประธานในการประชุมได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรฝ่ายรายได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

------------- (ชลลดา สปส. รายงาน)