image
Main Menu
BANGKOK

  ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน
 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 5 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

          (5 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 23 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) Dr. Chung Sik Yong ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล - ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคณะมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เข้าพบเพื่อหารือโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ มาเป็นระยะเวลา 7 ปี มีการประสานความร่วมมือแล้ว 35 จังหวัด และมีเป้าหมายดำเนินโครงการฯ ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น มูลนิธิฯ มีเป้าหมายดำเนินโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั้ง 50 สำนักงานเขต เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว สำหรับโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” ที่มูลนิธิฯ ได้นำเสนอนั้น กรุงเทพมหานครชื่นชมยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้โครงการฯ เข้าถึงชุมชน เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีสำนักพัฒนาสังคม และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในทุกสำนักงานเขต ทำให้สามารถสนับสนุนโครงการฯ ให้เข้าถึงชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครต้องการให้ทางมูลนิธิขยายผลโครงการในด้านอื่น ๆ ต่อไป อาทิ ความสัมพันธ์ของสามีและภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างคนสอง Generation การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา การควบคุมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน เป็นต้น สำหรับวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้มีโอกาสร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมประสานความร่วมมือกับมูลนิธิฯ รวมถึงดำเนินการดูแลเรื่องงบประมาณและกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ต่อไป
—————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://159.192.103.252/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2Nzc5MQ== 
อัลบั้มภาพ