image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

                สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานครได้ทราบและศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินชิวิตและทำธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการตามตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์ (ตัวเจรจา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสำนักงานเขตเป้าหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
                 
Work PermitCommercial Registration Personal Income Tax