image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

 เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป่วยโควิด-แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรี!

           เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 ระบุให้ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อโควิดจากภาครัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ซึ่งไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานพยาบาล ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับการฉีดวัคซีน