image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

 

คำสั่ง ศบค. ที่ 3/2564

 
เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ที่ 3/2564

เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5NTEyMg==
เอกสารดาวน์โหลด

 
  ชื่อเอกสารขนาดจำนวนดาวน์โหลด  
 T_0071.PDF298 KB39