image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 18 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 12 อัตรา ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนวันละ 480 บาท ปฏิบัติงานวันละ 12 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนวันละ 720 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนวันละ 960 บาท ตำแหน่งเวชกรฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนวันละ 1,000 บาท และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 2 อัตรา กรณีผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนวันละ 550 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนวันละ 1,100 บาท กรณีไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนวันละ 480 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนวันละ 960 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถรีไซเคิล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 5279 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางคอแหลม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางคอเเหลม จำนวน 13 อัตรา ดังนี้ สังกัดฝ่ายปกครอง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2291 0282 ในวันและเวลาราชการ


————————— (มุทิตา สปส. / อภิณห์พร นศ.ฝึกงาน รายงาน)