image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
 
เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 11 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 431 ครั้ง

 

        นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 67 อัตรา ดังนี้ ประเภทผู้บริหาร ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ โดยแบ่งตามคุณวุฒิดังนี้ 1.คุณวุฒิปริญญาโท ได้แก่ ตำแหน่งนักวิจัยจำนวน 2 อัตรา 2.คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ได้แก่ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา 3.คุณวุฒิปริญญาตรี ได้แก่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา และประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 23 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://jobs.nmu.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ก.พ. 64


————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

เอกสารดาวน์โหลด

 
  ชื่อเอกสารขนาดจำนวนดาวน์โหลด  
 ประกาศรับสมัครวิธีทั่วไป (67 อัตรา).pdf6 MB297