image
Main Menu
BANGKOK
Competitive examination/Recruitment

 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

         สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 224 9711 ในวันและเวลาราชการ

         โรงพยาบาลตากสินเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 6 อาคาร 17 ชั้น) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1640 ในวันและเวลาราชการ

         โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 75 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยจะได้รับอัตราค่าตอบแทนดังนี้ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 400 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการชั่วคราว โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ม.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ


------------------- (มุทิตา สปส. รายงาน)