image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ในตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ใต้สะพานพระปกเกล้า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำรถสวัสดิการเคลื่อนที่ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 อัตรา และอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 5 อัตรา ทั้งนี้ 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 5162 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตหนองแขม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองแขม ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7309 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตวังทองหลาง ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวังทองหลาง ในตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2530 1740 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตยานนาวา ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ในตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดดอกไม้ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2294 2400 ต่อ 6729 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข้อมูล: http://www.prbangkok.com/th/job/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0ODU4MQ==