image
Main Menu
แผนออกให้บริการของรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา การจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
HIGHLIGHTS
การจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563
LATEST NEWS
up
down