- ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำนวน 6 ฉบับ ดาวน์โหลด
- การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตราร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดาวน์โหลด
- คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบความจำเป็นในการตราพรบ.กทม. ดาวน์โหลด