- ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธิีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด