Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไป ให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาล และถูกสุขลักษณะการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข การพัฒนาควบคุมและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแห่งชาติ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่อบรม ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาล และการสาธาณสุข การกำจัดห้ามและระงับเหตุรำคาญในที่สาธารณะหรือที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

การขออนุญาตต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 125 ประเภท

กรณีขออนุญาต (รายใหม่)
ยื่นคำขอตามแบบ
หลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
- บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย)
- ทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบท้ายมาด้วย) หากผู้ขอเป็นนิติบุคคล ประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนา
- หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยกรรมการผู้มีสิทธิ์ลงนามตามหนังสือรับรองฯ พร้อมประทับตราบริษัท
- หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย)
กรณีต่ออายุใบอนุญาต
หลักฐานที่ต้องใช้
- เหมือนกับการขออนุญาตใหม่ในข้อ (1) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
- ใบอนุญาตเดิม
บทกำหนดโทษ
- ขอต่ออายุใบอนุญาต หลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ (ม.65)
- ไม่ต่ออายุใบอนุญาตติดต่อกันเกิน 2 วัน จะถูกสั่งให้หยุดการประกอบกิจการ จนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมที่ค้าง (มาตรา 65 วรรคสอง)
- กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต
ยื่นคำขอตามแบบ
หากแจ้งเลิกกิจการแล้วยังคงประกอบการต่อไปอีก ต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.71)

2. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
กรณีขออนุญาต (รายใหม่)
ยื่นคำขอตามแบบ
หลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
- บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย)
- ทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบท้ายมาด้วย) หากผู้ขอเป็นนิติบุคคลประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนา
- หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยกรรมการผู้มีสิทธิ์ลงนามตามหนังสือรับรองฯ พร้อมประทับตราบริษัท
- หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย)

3. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)
กรณีขออนุญาต (รายใหม่)
ยื่นคำขอตามแบบ
หลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
- บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย)
- ทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบท้ายมาด้วย) หากผู้ขอเป็นนิติบุคคลประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนา
- หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยกรรมการผู้มีสิทธิ์ลงนามตามหนังสือรับรองฯ พร้อมประทับตราบริษัท
- หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย)
 
การยื่นเรื่องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียงขยาย
1. ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ณ สถานีตำรวจท้องที่
2. ยื่นคำขออนุญาตซึ่งได้รับอนุญาตแล้วจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและชำระค่าธรรมเนียน
หลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
- ใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้ซึ่งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน (ถ้ามี)
- รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช้ เช่น กำลังไฟฟ้าที่ใช้กำลังขยายเสียง จำนวนกำลังขับเสียงลำโพงที่ใช้
- แผนที่แสดงที่ตั้งที่จะใช้เครื่องขยายเสียง
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญา เช่น กรณีผู้ขออนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาต