Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายโยธา

ฝ่ายโยธา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี การสำรวจเพื่อวางแผนการก่อสร้าง การปรับปรุงระบบระบายน้ำ การบำรุงรักษาคูคลอง และท่อระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม การควบคุมบังคับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตรวจสอบควบคุมตรวจสอบดูแลรักษาที่สาธารณะ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง วางผังเมือง ปรับปรุงบริเวณเฉพาะแห่ง หรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร รวมทั้งวางแผนด้านงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมอาคาร ประเภทอาคารที่ขออนุญาตกับสำนักงานเขต
ผู้มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร ทุกประเภท ยกเว้นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานทุกประเภทซึ่งไม่ใช่โรงงานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในครอบครัว และโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญ หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม (ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกแบบตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522)

ประเภทอาคารที่ขออนุญาตที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา
ผู้มีความประสงค์จะก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่มีความสูงเกิน 4 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร และอาคารอื่นใดที่นอกเหนืออำนาจของสำนักงานเขต
1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หลักฐานที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขออนุญาตก่อสร้างบอาคาร พร้อมทั้งรับรองสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ เจ้าของที่ดิน พร้อมทั้งรับรองสำเนา
4. สำเนาทะเบียนบ้านของ เจ้าของที่ดิน พร้อมทั้งรับรองสำเนา
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามรับรองสำเนา (กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในนามนิติบุคคล)
6. สำเนาโฉนดที่ดินถ่ายเท่าต้นฉบับมีครบทุกหน้าทุกแผ่น พร้อมเจ้าของที่ดินรับรองสำเนาทุกหน้า
7. รายการคำนวณ พร้อมวิศวกรรับรองสำเนา (กรณีอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็น ตึก หรือ โครงสร้างเหล็ก)
8. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (แนบพร้อมรายการคำนวณ หรือ กรณี มีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้างอาคาร)
9. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสภาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตร หรือ ใช้เป็นอาคารพาณิชย์, สำนักงาน)
10. แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง (ถ่ายเป็นสำเนาหรือพิมพ์เขียว จำนวน 5 ชุด พร้อมทั้งพับแบบด้วย)
- เอกสารคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบที่สำนักงานเขตจัดให้ จำนวน 1 ชุด

2. กรณีแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ
หลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม. 1) หรือแบบหนังสือแจ้งความประสงค์จะเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม. 1)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่บุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) และผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินขนาดต้นฉบับ และเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
4. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้แจ้งความประสงค์ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเจ้าของที่ดินพร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
6. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของสถาปนิกวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณพร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ (กรณีอาคารที่ขออนุญาตอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบุคม หรือ วิชาชีพสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 ชุด และต้องเป็นวุฒิสถาปนิกและวุฒิวิศวกร
7. หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ควบคุมงานของสถาปนิกและวิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ชุด
8. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบคำนวณอาคารหรือผู้ควบคุมงานแบบ กทม. 5 จำนวน 1 ชุด
9. แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด
10. รายการคำนวณพื้นที่อาคารทุกชั้นและทุกหลัง (เพื่อประกอบการเสียค่าธรรมเนียม)

การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า
กรณีต้องการตัดคันหินทางเท้า เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก ในที่ดินหรืออาคาร
หลักฐานที่ต้องใช้
1. คำร้องขออนุญาต
2. สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
3. แผนผังแสดงตำแหน่งที่จะขอก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 5 ชุด
5. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด