Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายทะเบียน  


1. การจดทะเบียนสมรส
- บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านทั้งสองฝ่าย
- พยานบุคคล 2 คน
- ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาลงลายมือชื่อแสดงเจตนายินยอมด้วยตนเองต่อหน้านายทะเบียน พร้อมทั้งนำหลักฐานแสดงตนมาด้วย (บัตรประจำตัวประชาชน) หรือมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาแสดง
- ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนหย่ามาก่อน ให้นำหลักฐานการหย่ามาแสดง สำหรับฝ่ายหญิงถ้าการหย่าไม่ครบ 310 วัน ให้นำใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดงด้วย (ยกเว้นกรณีสมรสกับคุ่สมรสเดิม)
- การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติให้นำหนังสือรับรองจากสถานฑูต หรือกงสุลของผู้ร้องในประเทศไทย และแปลข้อความเป็นภาษาไทยผ่านการรับรองของกระทรวงการต่างประเทศ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ

2. การจดทะเบียนหย่า
- หลักฐานการจดทะเบียนสมรส
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งสองฝ่าย)
- หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ

3. การจดทะเบียนรับรองบุตร
- บิดาผู้ยื่นคำร้อง
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้เกี่ยวข้อง
- บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา บุตร
- สูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
- ให้นำมารดาและบุตรมาลงลายมือชื่อให้ความยินยอม ณ สำนักงานเขต

4. การแจ้งย้ายเข้า
- บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ไปแจ้งย้าย
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ต้องการแจ้งย้ายเข้า
- ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ต้องให้เจ้าบ้านลงชื่อยินยอมให้ย้ายเข้าในใบแจ้งการย้ายที่อยู่

5. การแจ้งย้ายออก
- บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ไปแจ้งย้าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- รายละเอียดสถานที่ที่จะย้ายไปอยู่
- หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านในกรณีที่เจ้าบ้านมิได้มาทำการแจ้งย้ายออกเอง

6. การแจ้งย้ายปลายทาง
ผู้ย้ายที่อยู่ยื่นคำร้องขอย้ายปลายทางต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยแสดงหลักฐาน
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านที่จะย้ายเข้า
- บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่จะย้ายไปอยู่ใหม่พร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือ
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ย้าย

7. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
บุคคลที่จะขอเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อรอง ต้องบรรลุนิติภาวะ ถ้าเป็นผู้เยาว์ต้องให้มารดา บิดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำขอแทน
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของผู้เปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์และบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ดำเนินการแทน

8. การขอตั้งชื่อสกุล
บุคคลที่จะขอตั้งชื่อสกุลต้องบรรลุนิติภาวะถ้าเป็นผู้เยาว์ต้องให้มารดาหรือบิดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำขอแทน ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอตั้งชื่อสกุล
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ขอตั้งชื่อสกุล
- กรณีดำเนินการแทนผู้เยาว์ใช้สูติบัตรผู้เยาว์ ทะเบียนบ้านฉบับ เจ้าบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์บัตรประจำตัว ประชาชนผู้ดำเนินการแทน

9. การแจ้งเกิดภายในกำหนด
- ต้องแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด หากไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000.-บาท
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
- บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน บิดาและมารดาเด็ก พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านหรือจากมารดาเด็ก
- หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

10. การแจ้งตาย
- กรณีมีคนตายในบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน คนที่ตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองคนตาย (ถ้ามี)

11. ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นครั้งแรก (อายุ 15 ปีบริบูรณ์)
บุคคลสัญชาติไทยอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ต้องทำบัตรภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ หากเกินกว่า 60 วัน ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
- ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บป.1 พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สูติบัตร หรือหลักฐานทางราชการออกให้ หรือนำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง

12. ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่
กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่
- หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปติด
- กรณีตรวจสอบหลักฐานเดิมไม่พบ ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง

13. การขอเลขประจำบ้าน
*กรณีบ้านปลูกใหม่ ให้เจ้าของบ้านผู้รับอนุญาติให้ปลูกบ้านเป็นผู้แจ้งที่สำนักงานเขตท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่เพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสร้างบ้านเสร็จหากไม่ขอภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000.-บาท
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง และสำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลนการก่อสร้าง (ถ้ามี)

​14. การแจ้งรื้อบ้าน
ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งที่สำนักงานเขตท้องที่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรื้อเสร็จ หากำม่แจ้งภายในกำหนด ปรับไม่เกิน 1,000.-บาท
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน