Main Menu
BANGKOK PORTAL

ประวัติความเป็นมา

     
สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตอย่างเป็นทางการ เมื่อได้มีการแยกพื้นที่ การปกครองออกมาจากเขตบางกะปิ  เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2532  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และตั้งเขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม  ลงวันที่ 4  กันยายน 2532  มีเนื้อที่   30.476   ตารางกิโลเมตร        แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คือแขวงลาดพร้าว และแขวงจรเข้บัว  มีนายชาญชัย  โรหิตศิริ  เป็นผู้อำนวยการเขตคนแรกเดิมตัวอาคารที่ทำการของสำนักงานเขตลาดพร้าวเป็นตึก 2 ชั้น อยู่ในที่ดิน  ซึ่ง นายอุดม  รุ่งโรจน์ธนกุล  เป็นผู้บริจาค  รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 19 ตารางวา  

พระพุทธรูปประจำเขตลาดพร้าว                          
พระพุทธรูปเชียงแสนปางมารวิชัย สร้างในสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงรัตนโกสินทร์   ซึ่ง พระครูวิมลวิหารกิจ (ฉลอม วีตมโล) เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เมตตามอบให้เป็นพระพุทธรูปประจำเขตลาดพร้าว      เมื่อคราวเปิดอาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม  2535


สัญลักษณ์                  
ลูกมะพร้าวแตกยอดอ่อนสองใบ เพื่อแสดงนัยสองประการ  กล่าวคือประการแรกมีคำเล่าขานกันมาว่าในสมัยก่อนพื้นที่เขตลาดพร้าว มีการเพาะปลูกมะพร้าวเป็นจำนวนมาก จึงควรนำมะพร้าวมาเป็นสัญลักษณ์  ประการที่สองมะพร้าว  เป็นพืชที่เจริญงอกงามและเติบโตรวดเร็ว  การนำมะพร้าวมาเป็นสัญลักษณ์ของเขตก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขตลาดพร้าวจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วต่อไป ส่วนใบอ่อนสองใบนั้นหมายถึง เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย แขวงสองแขวงคือ แขวงลาดพร้าว และแขวงจรเข้บัว                                                        


สีประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว   สีม่วง-ขาว                
​                                       

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...