Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประวัติองค์กร

สำนักงานเขตลาดพร้าว 

        ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตอย่างเป็นทางการ เมื่อได้มีการแยกพื้นที่ การปกครองออกมาจากเขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และตั้งเขตลาดพร้าวและเขตบึงกุ่ม ลงวันที่ 4 กันยายน 2532 มีเนื้อที่ 30.476 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คือแขวงลาดพร้าว และแขวงจรเข้บัว มีนายชาญชัย โรหิตศิริ เป็นผู้อำนวยการเขตคนแรกเดิมตัวอาคารที่ทำการของสำนักงานเขตลาดพร้าวเป็นตึก 2 ชั้น อยู่ในที่ดิน ซึ่ง นายอุดม รุ่งโรจน์ธนกุล เป็นผู้บริจาค รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 19 ตารางวา 
 
พระพุทธรูปประจำเขตลาดพร้าว 

        พระพุทธรูปเชียงแสนปางมารวิชัย สร้างในสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง พระครูวิมลวิหารกิจ (ฉลอม วีตมโล) เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เมตตามอบให้เป็นพระพุทธรูปประจำเขตลาดพร้าว เมื่อคราวเปิดอาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2535
 
คำขวัญสำนักงานเขตลาดพร้าว

"แหล่งนิวาสสถาน ร้านอาหารเลื่องชื่อ งามระบือเจดีย์ใหญ่ วัดวาอารามงามวิไล ปวงประชาร่วมใจพัฒนา"
 
วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเขตที่น่าอยู่ ชุมชนที่เข้มแข็ง มั่งคั่ง มีคุณธรรม เพียบพร้อมด้วยบริการที่เป็นเลิศ อย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ (Mision)
  1. พัฒนาโครงสร้างพิ้นฐานตามผังเมือง 
  2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสภาพคูคลอง 
  3. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยส่งเสริมความพอเพียง คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยมุ่งสร้างสังคมแห่งสินติสุข 
  4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีร่วมกันและมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
  5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป้นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
สัญลักษณ์

สีประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว สีม่วง-ขาว 
        ลูกมะพร้าวแตกยอดอ่อนสองใบ เพื่อแสดงนัยสองประการ กล่าวคือประการแรกมีคำเล่าขานกันมาว่าในสมัยก่อนพื้นที่เขตลาดพร้าว มีการเพาะปลูกมะพร้าวเป็นจำนวนมาก จึงควรนำมะพร้าวมาเป็นสัญลักษณ์ ประการที่สองมะพร้าว เป็นพืชที่เจริญงอกงามและเติบโตรวดเร็ว การนำมะพร้าวมาเป็นสัญลักษณ์ของเขตก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขตลาดพร้าวจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วต่อไป ส่วนใบอ่อนสองใบนั้นหมายถึง เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย แขวงสองแขวงคือ แขวงลาดพร้าว และแขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าวมีเนื้อที่ 30.476 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คือแขวงลาดพร้าว และแขวงจรเข้บัว 
รายละเอียดเพิ่มเติม....
 
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

        มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี มิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว
ตั้งอยู่เลขที่  208  ถนนนาคนิวาส   แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร  10230  โทรศัพท์  : 0  2530 6641 , 0 2539 7780