Main Menu
BANGKOK PORTAL


ถาม - ตอบ ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
ค้นหา :
พื้นที่สีของเขตลาดพร้าวมีทั้งหมด 3 สี 1.สีเหลือง ย. 4 – 16 , ย. 4 – 22 , ย. 4 – 21 พื้นที่สีเหลืองมากที่สุด 2. สีส้ม ย. 5 – 7 พื้นที่หนาแน่นปานกลาง 3. สีแดง พ. 1 – 8 พื้นที่ประเภทพาณิชยกรรม
พื้นที่อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น หรือพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร อาคารพักอาศัย อาคารที่ก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารใกล้ถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารกว่าจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร 
อาคารสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรวมอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
อาคารอยู่อาศัยต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ดิน
 
การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ใช้ที่สาธารณะ เชื่อมทาง เชื่อมท่อระบายน้ำ มีขั้นตอนดังนี้ หลักฐาน
  1. ผังบริเวณ แบบแปลน และรายละเอียดการขออนุญาต จำนวน 3 ชุด
  2. แบบคำขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า เชื่อมท่อระบายน้ำและทางเชื่อมใน ที่สาธารณะ
  3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือนิติบุคคลแสดงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและวัตถุประสงค์ทุกหน้าที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัท
  4. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเท่ากับต้นฉบับทุกหน้า (ห้ามย่อหรือขยายส่วน) และเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารและประทับตราบริษัทในเอกสาร)
  5. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า
  7. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากกรุงเทพมหานคร (แบบ อ.1) หรือแผนผังการจัดสรรที่ดิน ที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นมติคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ค่าธรรมเนียม - ตัดคันหินคิดตามความยาว เมตรละ 200 บาท และตัดทางเท้า ตารางเมตรละ 200 บาท - ตั้งวางของในที่สาธารณะ ตารางเมตรละ 50 บาท/เดือน - ค่าธรรมเนียมการอนุญาต เรื่องละ 20 บาท
น พ.ศ.2548 ดังต่อไปนี้ ข้อ 12 ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง (3) วิธีการถมดินและการระบายน้ำ (4) ระยะเวลาทำการถมดิน (5) ชื่อผู้ควบคุมงาน (6) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน (7) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน โดยตามข้อ 12 (5) จะต้องมีวิศวกรควบคุมงาน ส่วนรายการคำนวณนั้นเนื่องจากความสูงที่จะถมดินไม่เข้าข่าย จึงไม่ต้องมีรายการคำนวณประกอบ