Main Menu
BANGKOK PORTAL


ถาม - ตอบ ฝ่ายเทศกิจ

กลุ่ม :
ค้นหา :
เป็นนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้มีการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษที่สูง เพื่อจะได้ทำให้ผู้ฝ่าฝืนไม่กระทำอีกหรือลดจำนวนลง
เนื่องจากทางเท้า ทางจักรยาน มีไว้สำหรับให้ประชาชนทั่วได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย ไม่ใช่สำหรับจอด/ขับขี่ฯ และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 ได้กำหนดโทษการฝ่าฝืนดังกล่าวไว้ด้วย
เจ้าหน้าที่เทศกิจมีหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น การทำการค้าใด ๆ ที่อยู่ในที่สาธารณะจึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และไม่สามารถยินยอมให้ทำการค้าขายได้อย่างเสรี การกระทำของเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงไม่ได้เป็นการรังแกหรือข่มขู่ผู้ค้าแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่เทศกิจมีหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายจึงทำให้ภาพลักษณ์ภายนอกที่ผู้ค้าขายเห็นจึงดูเหมือนใจร้ายกับคนค้าขาย
การทำการค้าทุกประเภทในที่สาธารณะต้องอยู่ในจุดผ่อนผันหรือพื้นที่ ที่กรุงเทพมหานครกำหนด ให้ค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าได้เท่านั้น ส่วนที่ไม่ใช่จุดผ่อนผัน เจ้าหน้าที่เทศกิจได้มีการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกราย 
จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ทุกประเภท ออกจากที่สาธารณะ หากพบเห็นการกระทำผิดซึ่งหน้าก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดทุกราย
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอนโยบายของรัฐบาล หากเปิดให้มีการรับลงทะเบียน เมื่อใด ฝ่ายเทศกิจจะ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ณ สถานที่ตั้งวินฯ กลุ่มไลน์ตาสับปะรดลดมลพิษและทางเว็บไซต์สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้ทราบทันที
การเชื่อมต่อสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตลาดพร้าวทั้งหมดมีหลายสัมปทานทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงทุกสัญญาณมาที่สำนักงานเขตลาดพร้าวได้ทั้งหมด แต่แนวทางแก้ไขให้สะดวกขึ้นโดยกรุงเทพมหานครได้ติดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่ตัวกล้อง (CCTV) เพื่อให้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำจาก (สำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตจตุจักร) ศูนย์รวมการเชื่อมต่อในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งทำให้ผู้ขอฯ ไม่ต้องเดินทางไปขอบันทึกเหตุการณ์ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เหมือนเมื่อก่อน
กรุงเทพมหานครมีนโยบายดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญหลายประการ เช่น
  : มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม
  : มอบเทศกิจจัดชุดสายตรวจตู้เขียว (พื้นที่เปลี่ยว ซอยมืด)
  : จัดโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจเพื่อบริการ เด็ก สตรี ที่กลับบ้านในเวลายามวิกาล
เมื่อเจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับแจ้งกรณีรถยนต์จอดกีดขวางฯ จะดำเนินการตรวจสอบสถานที่ หากพบมีการจอดฯ จริง จะทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ดำเนินการต่อไป