Main Menu
BANGKOK PORTAL


ถาม - ตอบ ฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
ค้นหา :
บัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยใช้แสดงตัวเพื่อยืนยันตัวบุคคล สามารถใช้เดินทางออกนอกเขต/นอกอำเภอ/จังหวัดที่มีทะเบียนประวัติได้ แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอผู้ราชการจังหวัด กรณีในกรุงเทพมหานครต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน แล้วแต่กรณีและสามารถโอนเป็นสัญชาติไทยได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
การแจ้งเกิดกรณีดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองการเกิดของคนที่จะแจ้งการเกิดที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่คนนั้นเกิดและพยานบุคคลยืนยันความเป็นบิดาหรือมารดาของบุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 คน ในกรณีไม่มีหนังสือรับรองการเถิด ผู้แจ้งการเกิดอาจใช้ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจดีเอ็นเอพันธุ์กรรม (DNA) ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ความเป็นบิดาหรือมารดาและบุตรแทนได้ 
การเกิดกรณีเด็กถูกทอดทิ้ง กฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้พบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งให้นำตัวเด็กไปส่งและแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปฏิบัติงานในท้องที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ว เมื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับตัวเด็กไว้แล้วจะเป็นผู้แจ้งการเกิดให้เด็กต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
หญิงจดทะเบียนสมรสใช้ชื่อสกุลของสามีต่อมาภายหลังมีความประสงค์จะกลับไปใช้ชื่อสกุลของตนเอง (ชื่อสกุลมารดา) เพราะเหตุการณ์สมรสให้ยื่นคำขอ (แบบ ข1) ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน จัดเตรียมเอกสารดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน)
3. ใบสำคัญการสมรส (คร.3)
4. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช5) เมื่อนายทะเบียนอนุญาตจะออกหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงการ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ สกุล (แบบ ช5) ให้ไว้เป็นหลักฐาน พร้อม เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาทและเรียกแบบ ช5 ฉบับเดิมคืน 
การเปลี่ยนชื่อตัวเมื่อนายทะเบียนท้องที่อนุญาต จะออกหนังสือ สำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช3) ให้ไว้เป็นหลักฐานประกอบ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน (ทร 14) และสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท 
รายการชื่อตัวในสูติบัตรบุตร ใบสำคัญการสมรส (คร.3)และหลักฐานอื่นๆ ไม่ต้องแก้ไขรายการชื่อตัว เพราะสามารถใช้หลักฐานแบบ ช3 เป็นหลักฐานประกอบแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวจากชื่อเดิมเป็นชื่อใหม่ได้
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ.2551 ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งในการเปลี่ยนชื่อตัวแต่ต้องไม่มีเจตนาทุจริต(หรือทุจริตแอบแฝงในการเปลี่ยนชื่อตัว) 
1.ให้เจ้าบ้านและผู้อาศัยอยู่ในบ้าน ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ เจ้าของบ้านเป็นเจ้าบ้านจะสะดวกที่สุด หรือ
2.นำหลักฐานกรรมสิทธิ์บ้านไปแสดงต่อนายทะเบียน และขอเป็นเจ้าบ้าน
3.อย่าลืมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบนไปด้วย พร้อมบัตร ประจำตัวประชาชน
1.ให้เจ้าบ้านและผู้อาศัยอยู่ในบ้าน ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ เจ้าของบ้านเป็นเจ้าบ้านจะสะดวกที่สุด หรือ
2.นำหลักฐานกรรมสิทธิ์บ้านไปแสดงต่อนายทะเบียน และขอเป็นเจ้าบ้าน
3.อย่าลืมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบนไปด้วย พร้อมบัตร ประจำตัวประชาชน
สามารถขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านได้ โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน (ทร14) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้ร้อง(ถ้ามี) หลักฐานการเกิดของผู้ขอเพิ่มชื่อได้แก่สูติบัตรที่ออกโดยสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือหลักฐานการเกิดที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่บุคคลนั้นเกิดซึ่งได้แปล และรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ หนังสือเดินทางของผู้ขอเพิ่มชื่อและพยานบุคคลที่นำเชื่อถือซึ่งสามารถรับรอง และยืนยันตัวบุคคลได้