Main Menu
BANGKOK PORTAL


อำนาจหน้าที่

ฝ่ายเทศกิจ   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การวางแผนปฏิบัติงาน การชี้แจงประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกฐานความผิดที่สำคัญแยกตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้

- พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
- พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
- พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
- พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
- พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502
- พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยในโรงภาพยนตร์และรถยนต์ประจำทาง พ.ศ. 2519

การติดต่อกับฝ่ายเทศกิจ

1) การชำระค่าเปรียบเทียบปรับ

- บัตรประจำตัวประชาชน
- เงินค่าเปรียบเทียบปรับ

2) การร้องเรียนด้วนตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน

3) การยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ค้า

- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป