Main Menu
BANGKOK PORTAL


อำนาจหน้าที่

ฝ่ายการคลัง    


 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน และควบคุมเกี่ยวกับการรับเงินในสำนักงาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบ (MIS 2) และการรับเงินประเภทอื่น ๆ การเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของส่วนราชการต่าง ๆ การจัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดทำและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย และตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงานตามระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครรวม 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานงบประมาณ ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง และระบบงานบัญชีทรัพย์สิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง