Main Menu
BANGKOK PORTAL


คำแนะนำในการรับบริการ

1. การแจ้งเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน

เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบห้า จะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เว้นแต่ผู้ที่สอบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว (การนับอายุให้นับตามปฏิทิน หรือนับ พ.ศ. โดยไม่คำนึงถึงวันและเดือนแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้นับ พ.ศ.เกิด เป็นปีที่หนึ่ง และ พ.ศ. ต่อมาเป็นปีที่สอง และปีที่สามตามลำดับเรื่อยมาจนถึงปีปัจจุบัน) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. ของทุกปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปดจะต้องไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต ที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือสถานที่ที่มีประกาศกำหนดเพื่อส่งเด็กเข้าเรียน ถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กไม่สามารถไปแจ้งการสำรวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ เพราะป่วยด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ยังต้องให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนตน และแสดงหลักฐานให้แน่ชัด

หลักฐานที่ต้องใช้

1. สูติบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจำตัวประชาชน

2. การผ่อนผันยกเว้นเด็กในเกณฑ์
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะขอผ่อนผันหรือยกเว้นเด็กในเกณฑ์จากการเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้

2.1 มีความบกพร่องในทางร่างกายหรือจิตใจ
2.2 เป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย
2.3 ต้องหาเลี้ยงผู้ปกครองซึงทุพพลภาพ ไม่มีหนทางเลี้ยงชีพและไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดูแทน
2.4 อยู่ห่างจากโรงเรียนประถมศึกษาที่สอนให้เปล่า ตามเส้นทางคมนาคมเกินสามกิโลเมตร
2.5 เคยบำนักอาศัยในต่างประเทศหรือศึกษาในต่างประเทศ และกลับมาอยู่ในประเทศไทย โดยมีความจำเป็นด้านภาษา อายุ หรือระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
2.6 เด็กที่ผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องจัดการศึกษาอบรมด้วยตนเอง หรือต้องให้เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

หลักฐานที่ต้องใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. กรณี 2.1 และ 2.2 ต้องนำใบรับรองแพทย์ไปเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

3. การแก้ไขทะเบียนนักเรียนเกี่ยวกับชื่อตัว และชื่อสกุลของนักเรียน

3.1 ในกรณีขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จากเดิม ให้ผู้ขอแก้นำหลักฐานการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ซึ่งทางราชการได้ออกให้มาแสดง
3.2 ในกรณีที่มีชื่อตัว ชื่สกุล ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของโรงเรียน ให้ผู้ขอแก้นำหลักฐานมาแสดง
ทั้งสองกรณีดังกล่าวนี้ ถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์บังคับให้เรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน ซึ่งได้รับมอบหมาย
3.3 ในกรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ผิดพลาดจากทางโรงเรียนเอง เช่น การเขียนผิดพลาด สะกดการันต์ผิดเป็นต้น ให้ผู้บริหารโรงเรียนแต่ผู้เดียวเป็นผู้แก้ไข

แบบฟอรืมสำหรับติดต่อ
1. แบบฟอร์มแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน