Main Menu
BANGKOK PORTAL


การใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล / ไขมัน

แนวทางการใช้บริการจำกัดไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ 
ขั้นตอนการขอรับบริการการกำจัดไขมัน 
          1. ลงทะเบียนรับแจ้ง และเจ้าหน้าที่จะแจ้งหมายเลขรหัสการให้บริการ เพื่อจะได้ตรงกับเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน 
          2. เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานจะต้องแต่งกายเครื่องแบบของกรุงเทพมหานครพร้อมมีบัตรประจำตัวทุกครั้ง 
          3. วิธีการปฏิบัติงาน 
           4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดูดไขมันเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมรถสูบดูดไขมัน จะเก็บเงินค่าธรรมเนียมฯ ดังนี้ 
                    - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนไขมัน ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท 
                    - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนไขมัน เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรคิด 150 บาท 
                    - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนไขมัน เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 
               พร้อมออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมสูบสิ่งปฏิกูลให้ตามอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนไขมัน 
หมายเหตุ การให้บริการเก็บขนไขมันต้องเป็นไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมันของสถานประกอบการและครัวเรือนที่เป็นไขมันจากพืชหรือสัตว์ที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย

แนวทางการใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล 
การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 
          เนื่องจากว่าอุจาระมีเชื้อโรค ซึ่งสามารถติดต่อมายังมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่านทางอาหารหรือน้ำเป็นสื่อ เมื่อมนุษย์ได้รับเข้าไปอาจก่อให้เกิดโรคได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ดีและดูดต้องเพื่อความปลอดภัย เพื่อที่จะทำลายเชื้อโรค หรือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับ สิ่งปฏิกูลและเพื่อทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสิ่งปฏิกูลไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนการขอรับบริการสูบสิ่งปฏิกูล 
          1. ลงทะเบียนรับแจ้ง และเจ้าหน้าที่จะแจ้งหมายเลขรหัสการให้บริการ เพื่อจะได้ตรงกับเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน 
          2. เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานจะต้องแต่งกายเครื่องแบบของกรุงเทพมหานครพร้อมมีบัตรประจำตัวทุกครั้ง 
          3. วิธีการปฏิบัติงาน 
          4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมรถสูบสิ่งปฏิกูล จะเก็บเงินค่าธรรมเนียมฯ ดังนี้ 
                    - ค่าธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท 
                    - ค่าธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรคิด 150 บาท 
                    - ค่าธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 
               พร้อมออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมสูบสิ่งปฏิกูลให้ตามอัตราค่าธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล 
หมายเหตุ การให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลต้องเป็นสิ่งปฏิกูลที่ได้จากห้องส้วมของสถานประกอบการและครัวเรือนที่มีระบบขับเคลื่อนอุจาระและปัสสาวะด้วยน้ำลงสู่ที่เก็บที่สามารถป้องกันแมลงและสัตว์ โดยไม่มีกลิ่นเหม็น ก่อความเดือดร้อน 

เอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศสำนักงานเขตคลองสาน 

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. แผ่นพับแนวทางการใช้บริการกำจัดไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ 
2. แบบฟอร์มคำร้องขอรับบริการขนไขมัน 
3. แผ่นพับแนวทางการใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล 
4. แบบฟอร์มคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล