Main Menu
BANGKOK PORTAL


อำนาจหน้าที่

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  หน้าที่ความรับผิดชอบ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านทำความสะอาดบนผิวจราจรรวมถึงทางเท้า การบริการด้านการเก็บขนมูลฝอย การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การบริการด้านสวนสาธารณะ การปลูกดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ตกแต่งตัดหญ้าในที่สาธารณะต่างๆ การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณโบราณสถานรวมถึงการให้บริการต่างๆ ตามที่ประชาชนในพื้นที่ร้องขอในขอบเขตที่สำนักงานเขตปฏิบัติงานได้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนให้บริการแก่ประชาชน

การบริการของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
1. งานด้านเก็บขนมูลฝอย
 
      จัดเก็บขยะมูลฝอยตามถนน อาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ตรอก ซอยต่าง ๆ ตลอดจนคูคลองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่และไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง   ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย กระทำได้  3  วิธี  คือ
 
             1.1 สำนักงานเขตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บตามอาคาร  บ้านเรือนต่าง ๆ  ในเวลาราชการ   โดยออกใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานครไว้เป็นหลักฐานในการรับเงิน
 
             1.2 ชำระด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะในเวลาราชการ
 
             1.3 ชำระด้วยเช็ค (สั่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานคร)
 
อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน
 
          - วันหนึ่งไม่เกิน  20   ลิตร  เดือนละ  20  บาท
 
          - วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  แต่ไม่เกิน  500  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  20  ลิตร หรือเศษของแต่ละ  20  ลิตรเดือนละ  40  บาท
 
          - วันหนึ่งเกิน  500  ลิตร  แต่ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ 2,000 บาท
 
          - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร   เดือนละ  2,000  บาท
 
อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
           - ครั้งหนึ่ง ๆ  ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 150 บาท
 
          - ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร   ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ  150  บาท
 
 
 
2. งานด้านการกวาด
 
         รับผิดชอบการกวาดถนนสายหลัก สายรอง และตรอกซอยต่าง ๆ ตลอดจนทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ป้ายรถประจำทาง เก็บเศษขยะ ข้างทาง  เกาะกลางถนน  เพื่อให้เกิดความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
3. งานด้านบริการด้านขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน
 
         การแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมันสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  หรือสามารถโทรศัพท์มาแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0 2539 8246   โดยแจ้งชื่อ บ้านเลขที่  ถนน  ซอย  สถานที่สำคัญหรือใกล้เคียง  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
 อัตราค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน  ดังนี้
 
         อัตราค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมันครั้งหนึ่ง ๆ
 
  • เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก  และลูกบาศก์เมตรต่อ  ๆ  ไป  ลูกบาศก์เมตรละ  250  บาท
 
  • เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  150 บาท
 
          - เศษเกินครึ่งหนึ่งลูกบาศก์เมตร   ให้คิดเท่ากับ  1  ลูกบาศก์เมตร
 
 
4. งานด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
 
         งานปลูก ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาต้นไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ   เกาะกลางถนน    ถนน   สวนหย่อม    พื้นที่สาธารณ ะ  โดยการพรวนดิน   ตัดหญ้า   ตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้    รดน้ำต้นไม้    สนับสนุนการออกปฏิบัติงานดับเพลิงในพื้นที่เขตลาดพร้าว   และพื้นที่ใกล้เคียง    บริการส่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  รับแจ้งการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่  ไม้หักล้ม  แก้ไขดำเนินการปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับต้นไม้

อัตราค่าบริการตัดแต่งต้นไม้ ดังนี้
 
       4.1  บริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
 
             ขนาดรอบโคนต้น  ไม่เกิน 100  ซม. ต้นละ 200 บาท
 
             ขนาดรอบโคนต้น 101 - 105  ซม.  ต้นละ 500 บาท
 
             ขนาดรอบโคนต้น 151 - 200 ซม.   ต้นละ 800 บาท
 
             ขนาดรอบโคนต้น 200 - 250 ซม.  ต้นละ 1,000 บาท
 
             ขนาดรอบโคนต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ 1,400 บาท
 
             ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม. ขึ้นไป ต้นละ 1,700 บาท
 
       4.2  บริเวณที่จำกัดหรือมีสิ่งกีดขวาง
 
              ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 400 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 101 - 105 ซม. ต้นละ 1,000 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 151 - 200 ซม. ต้นละ 1,600 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 200 - 250 ซม. ต้นละ 2,200 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ 2,800 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม. ขึ้นไป ต้นละ 3,400 บาท
 
       4.3  การขุดโคนต้นไม้ที่ตัดแล้ว
 
              ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 600 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 101 - 105 ซม. ต้นละ 1,000 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 151 - 200 ซม. ต้นละ 1,400 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 200 - 250 ซม. ต้นละ 2,000 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ 3,000 บาท
 
              ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม. ขึ้นไป ต้นละ 4,000 บาท
 
              ค่าเก็บขนต้นไม้ที่ตัดแล้วไปทิ้ง
 
            ระยะทางต่อกิโลเมตรไม่เกิน 10 กิโลเมตร เที่ยวละ 500 บาท เกิน 10 กิโลเมตร เที่ยวละ 700 บาท
 
            กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นหน่วยงานภาครัฐให้ลดค่า  บริการร้อยละ  20  จากอัตราที่กำหนด
 


ขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
     - ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 6 สำนักงานเขตลาดพร้าว  หรือ
     - โทรศัพท์หมายเลข 0 2539 8246 , 0 2539 1787
     - ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับบริการและส่งแบบคำร้องขอรับบริการทาง E-Mail : Public_Cleansing@hotmail.com  หรือ
       Facebook: ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ