Main Menu
BANGKOK PORTAL


ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

- เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
          - เงินสงเคราะห์ผู้พิการ
          - เงินสงเคราะห์การศึกษา
          - การให้ความช่วยเหลือการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
          - เงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ
          - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
          - เครื่องอุปโภค - บริโภค ผู้ประสบภัย
          - บริการให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมายผู้ขอรับบริการ
          1. กลุ่มเด็กแรกเกิด - 18 ปี
          2. กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ
          3. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้ยากจน
          4. กลุ่มผู้ประสบปัญหาการกระทำรุนแรง ปัญหาครอบครัว

ข้อควรทราบของผู้รับบริการ
          1. เมื่อประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ในชุมชน หรือศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเขตคลองสาน พร้อมนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน
          2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้รับบริการนำมายื่นพร้อมสัมภาษณ์ข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบและความเหมาะสมของแต่ละราย
          3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ เมื่อเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้วจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบเพื่อรับเงินช่วยเหลือ
          4. เอกสารที่ต้องมายื่นการขอรับการสงเคราะห์ มีดังนี้
               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
               - สำเนาทะเบียนบ้าน
               - สำเนาสมุดประจำตัวผู้พิการ
               - สำเนาสูติบัตร (เด็ก)
               - หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีขอรับทุนการศึกษา)
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อราชการ
1. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ สทส.01) 
2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
4. หนังสือมอบอำนาจ