Main Menu
BANGKOK PORTAL


การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

หลักฐานที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสำเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร
5. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
6. ผลการตรวจสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ของพนักงานผู้สัมผัสอาหาร
7. สำเนาใบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ถ้ามี)
8. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
9. ใบอนุญาตจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 300 ตารางเมตร ฉบับละ 2,000 บาท
ข. พื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 5 บาท โดยให้คิดพื้นที่เป็นจำนวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารและค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการรายปี
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร ฉบับละ 100 บาท
ข. พื้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 5 บาท โดยให้คิดพื้นที่เป็นจำนวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000 บาท

หมายเหตุ
- กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นแบบ สอ.5 พร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ
- เสียค่าธรรมเนียมรายปีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องยื่นแบบ สอ.13 ก่อนครบรอบปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
- กรณีขอแก้ไขรายการใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องยื่นแบบ สอ.12
- กรณีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องยื่นแบบ สอ.18 ภายใน 15 วัน
- กรณีโอนการดำเนินกิจการ ต้องยื่นแบบ สอ.11
- กรณีแจ้งเลิกกิจการ ต้องยื่นแบบ สอ.10 ก่อนถึงกำหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ 
2. คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร แบบ สอ.1 
3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5 
4. คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร แบบ สอ.8 
5. คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.10 
6. คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.11 
7. คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร แบบ สอ.12 
8. คำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.13