Main Menu
BANGKOK PORTAL


ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
1. แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน
2. แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
5. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
6. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินข้างเคียง
7. หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต
8. หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม กทม.
9. บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน