Main Menu
BANGKOK PORTAL


การแจ้งตาย

การแจ้งตาย

1. กรณีมีคนตายในบ้าน หรือมีคนตายนอกบ้าน 
          กรณีมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่แจ้งตายภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
          กรณีมีคนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่มีการตาย หรือพบศพแล้วแต่กรณีภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ หากไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อที่อยู่ (ถ้ามี) 
3. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 

2. กรณีเก็บ ฝัง เผา ทำลาย และย้ายศพผิดไปจากที่แจ้งไว้เดิม ให้ญาติผู้ตายแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่ศพนั้นตั้งอยู่ 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
2. มรณบัตร 
3. หนังสือรับรองจากสถานที่จัดการศพ (ถ้ามี)