Main Menu
BANGKOK PORTAL


การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับบ้าน

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน

  ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน (ท.ร.97 ค.)

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน (ท.ร.97 ค.)