Main Menu
BANGKOK PORTAL


การขอกำหนดเลขประจำบ้าน

การขอกำหนดเลขประจำบ้าน

1. กรณีบ้านปลูกใหม่ 
          ให้เจ้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ เพื่อขอมีบ้านเลขที่ภายใน 15 วันนับแต่วันสร้างบ้านแล้วเสร็จ หากไม่ขอภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลนการก่อสร้าง (ถ้ามี) 
3. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน (ในกรณีไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร) 

2. กรณีขอแยกหรือรวมบ้านเลขที่ 
          ให้เจ้าของบ้านเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ 
หลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านทุกหลัง 
3. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์บ้าน (ถ้ามี) 

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
1. แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร. 900)