Main Menu
BANGKOK PORTAL


ติดต่อสำนักงานเขต (O5)

สำนักงานเขตลาดพร้าว 208 ถนนนาคนิวาส  ซอย.นาคนิวาส 8  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  โทรศัพท์กลาง (Call Center)
โทรสาร สำนักงานเขตลาดพร้าว 0-2539-7780
โทรศัพท์กลาง สำนักงานเขตลาดพร้าว
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0-2539-7777 , 0-2539-7780
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (ฝ่าย 1) 0-2539-7778
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (ฝ่าย 2) 0-2539-7779
ฝ่ายปกครอง 0-2538-0921
ฝ่ายทะเบียน 0-2538-6702
ฝ่ายโยธา 0-2538-7119 , 0-2539-8245
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2539-7773
ฝ่ายรายได้ 0-2539-7772, 0-2538-3240
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2539-8246
ฝ่ายการศึกษา 0-2539-8247
ฝ่ายการคลัง 0-2539-7174 , 0-2539-7775
ฝ่ายเทศกิจ 0-2539-7774
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2539-7776, 0-2538-6399
.  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตร 30 บาท / บัตรทอง) 0-2538-6531
 
เวลาในการให้บริการ
  1. เปิดให้บริการไม่พักเที่ยงในวัน จ - ศ
  2. เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 
  3. วันอาทิตย์ เปิดให้บริการรับแจ้งตายใน เวลา 08.00 - 16.00 น.
  
การให้บริการ Online
  1. แจ้งเรื่องร้องทุกข์  โทร. 1555
  2. Facebook : www.facebook.com/ladphraodistrict เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง (ในวันเวลาราชการ) กรณีนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่จะตอบในวันแรกของวันเปิดทำการ
  3. E-mail : latphraodistrict2019@gmail.com  เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน  24 ชั่วโมง (ในวันเวลาราชการ) กรณีนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่จะตอบในวันแรกของวันเปิดทำการ
 
 
ระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสำนักงานเขตลาดพร้าว
1. รถโดยสาร ขสมก. สาย 156 วิ่งจากถนนนวมินทร์ รามอินทรา             สตรีวิทยา 2 ลาดพร้าว
2. รถซูบารุ วิ่งจากลาดพร้าวสะพาน 2 ถึงหมู่บ้านเลิศอุบล 4
3. รถซูบารุ วิ่งจากลาดพร้าวสะพาน 2 ถึงหมาเมิน
4. รถซูบารุ วิ่งจากลาดพร้าวสะพาน 2 ถึงหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ